Projekty B+R

Projekty B+R

Projekt wiodący

 Aktualnie wiodącym tematem B+R Instytut Genomiki i Medycyny Molekularnej (IGiMM) jest projekt: Personalisation of infertility treatment based on genomic DNA analysis of infertility patients.

Realizacja projektu ma na celu opracowanie metody analizy genomowego DNA pod kątem wykrywania genetycznych uwarunkowań zaburzeń płodności zarówno męskiej jak i żeńskiej w całym genomowym DNA pacjenta, zweryfikowanie możliwości personalizacji terapii przy wykorzystaniu współczesnych osiągnięć farmakogenomiki, a także sprawdzenie możliwości realnego wdrożenia tych metod w oparciu o bezpośrednią współpracę z lekarzami praktykami pracującymi w Centrum Medycznym CODE jak również z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami medycznymi specjalizującymi się w leczeniu niepłodności.

Projekt realizowany jest we współpracy międzynarodowej.

Projekty realizowane w ramach współpracy z Studenckim Kołem Naukowym studentów biotechnologii medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

  1. The study of aromatase gene polymorphism in women population with fertility disorder.

Aromataza bierze udział w procesie steroidogenezy i odpowiada za rozwój cech płciowych u obu płci. Celem projekty jest zweryfikowanie hipotezy, czy polimorfizm genu aromatazy może przyczyniać się do zaburzeń związanych z niepłodnością u kobiet, jaki jest możliwy mechanizm jego oddziaływania na funkcje biologiczne aromatazy, a pośrednio na proces steroidogenezy i zaburzeń płodności.

  1. The study of the frequency of selected SNPs FSH and FSHr genes in women population with fertility disorder.

W układzie rozrodczym hormon FSH powoduje dojrzewanie pęcherzyków i stymuluje ich wzrost. Polimorfizm genu  FSH, jak i receptora tego hormonu (FSHR) oddziaływuje na ich fizjologiczną funkcję. Celem projektu jest zbadanie częstości występowania polimorfizmów: rs10835638, rs6165 i rs6166 w polskiej populacji kobiet z zaburzeniami płodności oraz zweryfikowanie hipotezy, czy mogą być one potencjalnymi kandydatami na markery genetyczne dla niektórych rodzajów zaburzeń płodności u kobiet.

  1. The identification the most frequent variants of CFTR gene in male infertility in Polish population.

Polimorficzne warianty genu CFTR u mężczyzn mają znaczący wpływ na jakość życia osób będących ich nosicielami. Celem projektu jest identyfikacja najczęstszych wariantów polimorficznych tego genu u mężczyzn w populacji polskiej z jaką występują oraz określenie w jaki sposób mogą one wpływać na płodność męską.

  1. Application of WGS analysis for identification of balanced translocations in genome of men with fertility disorder.

Celem projektu jest zastosowanie sekwencjonowania genomowego metodą NGS (WGS) do wykrywania translokacji równoważnych u pacjentów z niepłodnością.

  1. Impact of the selected reference sequence on the interpretation of the results of whole exom sequencing (WES).

Celem projektu jest badanie wypływu doboru sekwencji referencyjnej na interpretację wyników z sekwencjonowania egzomów badanego genomu (WES).

ul. Juliana Tuwima 15 lok. U4
90-010 Łódź

© Centrum Medyczne Code 2021

Polityka prywatności